MINT BLUE & EBONY BROWN

ผ้าพื้นย้อมสีนวล ทอจากฝ้ายเข็นมือ 100% ทั้งเส้นยืนแและเส้นพุ่ง ของยายสุชาติ แม่ตุ่ย และยายทอง บ้านน้ำจันทร

1 2 3