Community Visit by Founder of Bhukram, Sakonnakhon

Community Visit by Founder of Bhukram, Sakonnakhon

SHARING CREATES IMPACT GREATER THAN OURSELVES

Bhukram is one of Thailand’s leading ethical craft and fashion brands founded in 2015, around the same time we started. Their vision is to withhold the traditional way of life, revive the craft of natural indigo dyeing and improve the local livelihood through the introduction of embroidery to young women in the village. Pilan, their founder, visited us on 28th September 2020, to share there experiences in community group management and the importance of group unity, mutual understanding and quality control in every process of production. Our members were very keen to learn about the the techniques Bhukram uses to prepare cotton yarn before weaving and natural dyeing as it is central to textile quality, the process they are directly responsible for. We believe that the exchanges are very valuable and necessary to together create the community of learning towards sustainable livelihood development.

“มาเยือนถิ่นลูกแก้วที่จังหวัดเลย วันนี้มาแลกเปลี่ยนกับแม่ๆเรื่องผ้า ไม่ว่าจะทำงานชุมไหน สิ่งสำคัญพื้นฐานที่จะช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ คือความนอบน้อมและจริงใจ….
มะเหมี่ยว ปิลินธ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภูคราม สกลนคร

ในวันที่ 28 กันยายน 2020 เราได้กัลยาณมิตรจากสกลนคร คุณมะเหมี่ยว ปิลัน ผู้ก่อตั้งแบรนด์ภูคราม Bhukram เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเราที่บ้านพ่ออ๊อต คุณเหมี่ยวแบ่งปันประสบการณ์ที่สั่งสมมาร่วม 6 ปี ของภูคราม ด้วยภาษาอิสานผสมภาษากลาง โดยปรกติแล้วพี่เหมี่ยวไม่ค่อยมักที่จะสื่อสารประเด็นละเอียดอ่อนแบบนี้ให้คนภายนอกฟัง เราจึงรู้สึกขอบคุณมากๆที่มาเปิดใจ เล่าให้พวกเราฟังด้วยความตั้งใจ

 
 

คุณเหมี่ยวเล่าถึงวิสัยทัศน์ แนวคิดการทำงาน ที่ต่างจากองค์กรรัฐ พ่อค้าคนกลางและธุรกิจในระบบทุนนิยม กระบวนการเหล่านี้แปลงออกมาผ่านการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของกลุ่มในการตัดสินใจ และกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์ และยังพูดถึงความท้าทายต่างๆในการทำงาน การมองถึงการจัดการทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่ทำให้เห็นตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้ใช้ ความสำคัญมากๆในการใส่ใจดูแลคุณภาพตั้งแต่ต้นทางและความซื่อสัตย์ในการทำงาน ความถ้อยทีถ้อยอาศัย ความเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละส่วน เพื่อให้เดินไปข้างหน้าได้พร้อมกันได้

การได้ฟังจากมุมมองของคนต่างชุมชน แต่กำลังทำอะไรคล้ายๆกันสำคัญมาก แม่ๆ สนใจมากในความหมายของ “คุณภาพ” และเทคนิคที่พี่เหมี่ยวมาแลกเปลี่ยน และเสียงสะท้อนจากลูกค้า ที่สัมผัสได้ถึงความตั้งใจทำและความใส่ใจของผู้สร้างงาน
 
ขอบคุณมากพี่ที่มาแป่งปัน

 
 
 
 
 
 

#ผ้าทอมือ #ผ้าไทย #ฝ้ายไทย #ผ้าฝ้ายทอมือ #สีธรรมชาติ #ย้อมสีธรรมชาติ #ผ้าฝ้าย #ผ้าธรรมชาติ #ผ้าออร์แกนิค #ฝ้ายออร์แกนิค #ฝ้ายเข็นมือ #เสื้อผ้ารักโลก #ผ้ารักษ์โลก #เส้นใยธรรมชาติ #แฟชั่นยั่งยืน #หัตถกรรม #ผลิตภัณฑ์ชุมชน #งานฝีมือ  #งานแฮนด์เมด  #ผลิตภัณฑ์ชุมชน #ผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติ #sustainablefashion #SlowFashion #ThaiCotton #Organiccotton #EthicalFashion  #TraceableFashion #TransparentFashion #ThaiFashion #ThaiTextile #Handwoven  #Naturaldye  #Handmade #handicraft #Handspinning #Ethicalfashion #Fairtrade  #ThaiProduct  #CommunityProduct #Thaifairtrade #Womenempowerment