Puey Talk with ภัสสร์วี ตาปสนันทน์

Puey Talk with ภัสสร์วี ตาปสนันทน์

Date : 12 Jul 2019

Source : Puey Talk

โฟล์คชามเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ยึดหลักการค้าที่เป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำงาน โฟล์คชามเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ยึดหลักการค้าที่เป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคนปลูกฝ้ายไร้สารเคมี กลุ่มสตรีทอผ้าในจังหวัดเลย และช่างหัตถกรรม- ช่างตัดเย็บในกรุงเทพ เพื่อพัฒนาสร้างเสริมผืนผ้าฝ้ายปลูกในชุมชนเข็นมือ ทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ตัดเย็บทีละตัว ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสานกับวิถีคนเมืองคนรุ่นใหม่…

#สายแฟก็แคร์โลก #เที่ยวฟินอินผ้าไทย #SlowFashion #GreenCraft #หัตถกรรม #ศิลปหัตถกรรม #ทำมือ #sacit #sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์ #สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย